Các Đại sứ dựng cây nêu nghe hát cửa đình


Mong muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, các Đại sứ Ấn Độ, Ma-Rốc... đã đến đình So (Quốc Oai, Hà Nội) tận tay dựng cây nêu, nghe làn điệu chèo và hát cửa đình.
Post a Comment