Du khách được 'cả làng Đường Lâm' tìm giúp đồ thất lạc


Lực bất ngờ khi người dân làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) hay tin nhóm anh mất đồ, ai cũng nhiệt tình hỏi giúp và đi tìm cả khi nhóm anh đã ra về.
Post a Comment