Khách sạn Nhật hoàng ở khi đến Huế


Khách sạn nơi Nhật hoàng nghỉ có một phòng Tổng thống nhưng ông dự kiến ở phòng Colonial Suite.
Post a Comment